Το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας είναι σύμφωνο με τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2022,τονίζει η Επιτροπή. Eπιπροσθέτως, η Κομισιόν, συνιστά στο Eurogroup να εγκρίνει και την τελευταία δόση ύψους 748 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Στην αξιολόγηση του προϋπολογισμού που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, η Κομισιόν αναφέρει ότι, το 2023, με βάση τις προβλέψεις της Επιτροπής και συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο Προϋπολογισμού της Ελλάδας, η αύξηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών αναμένεται να είναι χαμηλότερη από τη μεσοπρόθεσμη δυνητική αύξηση της παραγωγής. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των πρωτογενών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο είναι σύμφωνες με τη σύσταση του Συμβουλίου. Η Ελλάδα σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις μέσω του RRF και άλλων κονδυλίων της ΕΕ και σχεδιάζει να διατηρήσει τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και να χρηματοδοτήσει τις δημόσιες επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Επιτροπή η Ελλάδα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά το διαρθρωτικό κομμάτι των δημοσιονομικών συστάσεων που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και καλεί έτσι τις αρχές να επιταχύνουν την πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μία συνολική περιγραφή της προόδου που έχει καταγραφεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εξειδικευμένων ανά κράτος μέλος συστάσεων θα γίνει στο πλαίσιο της έκθεσης του 2023 και της αξιολόγησης που θα έχει γίνει στο πλαίσιο των συστάσεων που θα απευθύνει η Επιτροπή (για κάθε κράτος μέλος) την άνοιξη του 2023.

Όσον αφορά στην μεταμνημονιακή έκθεση εποπτείας σημειώνει ότι, η επιτυχής επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων και η αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων βελτίωσε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Αυτό μείωσε σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη μέλη στη ζώνη του ευρώ. Επομένως, η Επιτροπή δεν παρέτεινε την…