Ανοιχτή είναι διαβούλευση του νόμου για την υγεία του εδάφους στην ΕΕ

Η υγεία του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ένα ανθεκτικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό είναι πλέον ανοιχτή και θα παραμείνει έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση  για τη συλλογή απόψεων και ιδεών που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση για την ανάπτυξη μιας πιθανής νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία του εδάφους.

Διαβάστε επίσης: Πώς θα επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και της γης

Η Στρατηγική της ΕΕ για το 2030 προτείνει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία του εδάφους. Όμως, η αειφόρος διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Στρατηγική του εδάφους για το 2030

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος για το 2030 καθορίζει ένα πλαίσιο και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των εδαφών και διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση τους. Θέτει ως στόχο την επίτευξη υγιών εδαφών έως το 2050, με συγκεκριμένες δράσεις έως το 2030. Ανακοινώνει επίσης έναν νέο νόμο για την υγεία του εδάφους έως το 2023 για να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας.

Στόχοι

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος στοχεύει να διασφαλίσει ότι έως το 2050:

  • Όλα τα εδαφικά οικοσυστήματα της ΕΕ είναι υγιή και πιο ανθεκτικά και μπορούν επομένως να συνεχίσουν να παρέχουν τις κρίσιμες υπηρεσίες τους
  • δεν υπάρχει καθαρή κατάληψη γης και η ρύπανση του εδάφους μειώνεται σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την υγεία ή τα οικοσυστήματα των ανθρώπων
  • Η προστασία των εδαφών, η βιώσιμη διαχείρισή τους και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών είναι ένα κοινό πρότυπο

Ενέργειες

Η στρατηγική περιλαμβάνει πολλές βασικές ενέργειες

  • κατάθεση ειδικής νομοθετικής πρότασης για την υγεία του εδάφους έως το 2023 για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος και να επιτευχθεί καλή υγεία του εδάφους έως το 2050
  • καθιστώντας την αειφόρο διαχείριση του εδάφους το νέο…